Правила та Умови (оферта)

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://seo-akademiya.com/publichnyij-dogovor-oferta/ та може надсилатись на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Дьяченко Володимир Олександрович, який має право надавати послуги передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або в інших документах на оплату Послуг.

1.4. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до Програм Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий та відео зв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-консультації). Їх перелік, умови придбання та інші умови розміщені на сайті https://dva.com.ua/.

1.5. Програма — цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою та структурованих на певну тему, захищених інтелектуальної власності, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

1.6. Онлайн-заняття (вебінар, тренінг) – це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.

1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою та структурованих у межах адреси https://dva.com.ua/ домена та його піддоменів, доступ до яких здійснюється через вказану адресу Інтернету.

1.8. Персональне посилання — персональне формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в Інтернеті.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги у повному обсязі;

2.5.3. Проставлення відповідної позначки «ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови».

2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті.

Редакція від: 16 Квітня 2023 року
100.26.179.41
0.4543